02-11-2022 NPO Cloud.

Stand van zaken NPO Cloud 23-10-2022


Historie van de NPO Cloud:
De NPO Cloud vindt zijn oorsprong in het NPO Beleidsplan welke is behandeld in de NPO Ledenraad van 28 november 2020. De kosten van de NPO Cloud waren onderdeel van de NPO begroting voor 2021. Na goedkeuring door de NPO Ledenraad is de uitvoering ter hand genomen. De NPO Automatisering Commissie heeft het selectie proces uitgevoerd en heeft in april 2021 haar definitieve aanbeveling gedaan aan het NPO bestuur. De firma Aquadis is gekozen als leverancier. Deze firma werkt al jaren voor de NPO en heeft eerder de ringen- en ledenadministratie gebouwd voor de NPO. In juni 2021 is begonnen met de bouw van de NPO Cloud.


Wat is de NPO Cloud:
De NPO Cloud bestaat uit een grondig gemoderniseerde ringen- en eigendomsadministratie welke gekoppeld is aan de ledenadministratie en aan een database met wedvluchtgegevens.
Modernisering van de ringenadministratie was noodzakelijk omdat deze na meer dan 20 jaar verouderd was. Tegelijk met de modernisering van de ringenadministratie is een database gebouwd voor de opslag en analyse van wedvluchtgegevens.


Hoe belangrijk is de NPO Cloud voor de duivensport:
Het NPO Bestuur ziet de NPO Cloud als onderdeel van een toekomstbestendige duivensporten dus als belangrijk. Het belang van een up-to-date ringen- en eigendomsadministratie spreekt voor zich. De meerwaarde van de NPO Cloud bestaat uit het op een slimme manier koppelen van de ledenadministratie, de ringenadministratie en wedvluchtgegevens. Om het belang te illustreren een aantal voorbeelden wat er mogelijk is met de NPO Cloud:
• Controle of iedere ingekorfde duif op naam van de liefhebber is geregistreerd.
• En of de ingekorfde duif een geldige enting heeft tegen PMV en mogelijk in de nabije toekomst tegen vogelgriep.
• Een sluitende transport administratie; welke duiven zitten er in een konvooi en wat is de status van deze duiven; zijn ze correct geënt.
• Deze transport administratie kan op verzoek worden overlegd aan controlerende overheden.
• Analyse van wedvluchtbestanden waarbij gekeken wordt naar mogelijke fraude indicaties.
• Onderzoek naar het verloop van de vluchten door de WOWD en of andere
wetenschappers.


Zijn we met de NPO Cloud klaar voor de toekomst:
Een aantal ontwikkelingen zoals de nieuwe EU-regelgeving ter voorkoming van het verspreiden van dierziekten en de vogelgriep pandemie, maken de noodzaak voor een goed functionerende NPO Cloud nog meer urgent. Te meer daar we voor het grensoverschrijdend vervoer van onze duiven een beroep doen op zelfregulering. De regelgever en toezichthouder zal bij zelfregulering van ons verwachten dat we voor onze duiventransporten, die zich merendeels over landsgrenzen bewegen, de registratie en (ent)administratie op orde hebben. De NPO Cloud maakt dat we goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. De NPO Cloud is daarmee een van de puzzelstukjes van een
toekomstbestendige duivensport.


Waarom heeft de NPO de Cloud zelf gebouwd:
Gezien het belang van de NPO Cloud is gekozen om de NPO Cloud zelf te (laten) bouwen.
Een andere reden is de bescherming van gegevens en privacy van de liefhebbers. Door alle gegevens in eigen beheer en eigendom te houden kan privacy voor de liefhebbers worden gegarandeerd. Eerdere ervaringen met partnerships voor automatisering projecten zijn niet goed verlopen en werden uiteindelijk ook veel duurder. Dus het NPO Bestuur heeft gekozen voor baas in eigen huis en baas over onze eigen gegevens. De NPO Cloud is van en voor duivenliefhebbers en volledig eigendom van de NPO.


Hoe is het project verlopen:
Het project is in het algemeen goed verlopen. Wel zijn we tegen een aantal problemen aangelopen. Het ombouwen van de 20 jaar oude ringenadministratie en het correct opnemen van buitenlandse ringen is lastiger gebleken dan ingeschat. Maar het is opgelost. Daardoor is er ook nog gewerkt aan de NPO Cloud in 2022. Deze kosten zijn gecompenseerd door meevallers elders. We hebben nu een oplossing waar we weer jaren mee vooruit kunnen. De gemoderniseerde ringenadministratie heeft zijn eerste praktijktest, de toewijzing van de ringen 2023, goed doorstaan. De database van wedvluchtgegevens is ook getest dankzij de medewerking van een aantal verenigingen. Teleurstellend was de tegenwerking door sommige rekenaars. We hebben gevraagd de UDP bestanden automatisch door te sturen naar de NPO Cloud wat voor de rekenaars een kleine moeite is. Tot dusver weigeren sommige rekenaars dat. De NPO Cloud wordt schijnbaar door hen als bedreigend ervaren of ze willen eraan verdienen. Het is wel van belang dat rekenaars gaan meewerken in het algemeen belang van de duivensport.


Wat gaan we doen met de NPO Cloud in 2023:
In 2023 gaan we ons focussen op een aantal zaken te weten;
• Controles of alle ingekorfde duiven op naam staan en of ze correct zijn geënt. We zullen liefhebbers en verenigingen voldoende ruimte geven om zaken in orde te maken als er tekortkomingen worden geconstateerd.
• Via het fraude dasboard mogelijke fraudes detecteren. Helaas hebben we ook in 2022 een aantal fraudegevallen gezien welke nu bij het ISR liggen. Kleiner wordende verenigingen maken kwetsbaar voor fraude. Fraude kan vaak mede worden geconstateerd door een analyse van de wedvlucht bestanden. Fraude bestrijding is een gezamenlijk belang van ons allen.
• De transport administraties uittesten. Het zou een grote stap voorwaarts zijn als we
precies weten welke duiven er in een konvooi zitten en wat de status is van die duiven. In de lopende gesprekken met de RDA, LNV en EU Commissie over sport met dieren, regelgeving voor grensoverschrijdend vervoer en vogelgriep zal dat zeker een verschil maken.


Tot slot willen we de NPO Automatisering Commissie en de bureau medewerkers bedanken voor hun inzet en verrichte werkzaamheden ten nutte van de NPO Cloud.

Bestuur NPO